صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۵,۰۳۴,۰۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۵۸۴,۳۰۴,۷۰۵,۷۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۲:۰۴:۰۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۱,۸۴۲ ۱۱,۷۶۲ ۱۱,۷۶۲ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۵۸۴,۳۰۴,۷۰۵,۷۴۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۲,۰۴۰ ۱۱,۹۵۸ ۱۱,۹۵۸ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۸۴۴,۱۶۴,۱۵۲,۹۶۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۲,۰۳۹ ۱۱,۹۵۷ ۱۱,۹۵۷ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۸۴۳,۱۳۰,۴۲۶,۹۵۹
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۲,۰۵۰ ۱۱,۹۶۹ ۱۱,۹۶۹ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۸۵۸,۱۱۷,۷۲۶,۳۹۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۲,۰۶۲ ۱۱,۹۸۱ ۱۱,۹۸۱ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۸۷۴,۰۷۹,۶۰۵,۰۴۸
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۱,۹۴۱ ۱۱,۸۶۱ ۱۱,۸۶۱ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۷۱۵,۰۲۴,۲۰۲,۳۹۵
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۱,۹۱۵ ۱۱,۸۳۵ ۱۱,۸۳۵ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۶۸۰,۳۹۰,۰۸۲,۱۱۳
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۲,۱۸۰ ۱۲,۰۹۶ ۱۲,۰۹۶ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۰۲۷,۱۷۶,۷۷۳,۲۶۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۲,۲۴۴ ۱۲,۱۶۰ ۱۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۱۱۱,۴۶۷,۲۱۵,۳۴۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۲,۲۴۲ ۱۲,۱۵۸ ۱۲,۱۵۸ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۱۰۸,۲۸۹,۰۲۸,۴۸۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۲,۲۶۳ ۱۲,۱۷۸ ۱۲,۱۷۸ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۱۳۵,۹۳۵,۵۰۲,۲۱۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۲,۰۸۶ ۱۲,۰۰۷ ۱۲,۰۰۷ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۹۰۹,۴۵۱,۱۷۷,۱۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۱,۹۶۴ ۱۱,۸۸۶ ۱۱,۸۸۶ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۷۴۸,۳۶۲,۹۰۹,۲۳۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۲,۱۱۹ ۱۲,۰۴۰ ۱۲,۰۴۰ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۵,۹۵۲,۴۸۰,۰۷۳,۸۶۳
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۲,۲۲۷ ۱۲,۱۴۷ ۱۲,۱۴۷ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۰۹۴,۶۳۹,۳۵۹,۶۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۲,۲۷۷ ۱۲,۱۹۷ ۱۲,۱۹۷ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۱۶۰,۷۳۵,۳۴۶,۵۲۲
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۲,۲۷۸ ۱۲,۱۹۷ ۱۲,۱۹۷ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۱۶۰,۸۹۷,۴۳۷,۶۳۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۲,۲۷۵ ۱۲,۱۹۵ ۱۲,۱۹۵ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۱۵۷,۴۱۶,۳۴۹,۸۴۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۲,۳۴۸ ۱۲,۲۶۷ ۱۲,۲۶۷ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۲۵۳,۷۰۲,۷۵۰,۲۲۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۲,۳۶۶ ۱۲,۲۸۵ ۱۲,۲۸۵ ۰ ۰ ۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ ۰ ۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵ ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ ۱۶,۲۷۷,۶۳۴,۸۲۶,۸۸۰
  مشاهده همه